Odwodnienia terenów

Aby ulewne deszcze, czy topniejący śnieg nie powodowały na naszej posesji kałuż i błota, warto zadbać o odwodnienie. Jest to szczególnie ważne na terenach ze słabo przepuszczalnym gruntem lub gdy na posesji jest dużo nawierzchni utwardzonej. Odwodnienie umożliwia podłączenie wszystkich rynien i odprowadzenie zbierającej się wody w bezpieczne miejsce np. do studni chłonnej.

Nieodprowadzona w odpowiedni sposób woda deszczowa zalegająca na nawierzchniach utwardzonych, nieprzepuszczalnych bądź słabo przepuszczalnych gruntach może powodować zawilgocenie ścian zewnętrznych domu i fundamentów. Takie zaniedbanie często skutkuje odpadaniem tynków, a nawet uszkodzeniem całych murów. Pod wpływem podciągania kapilarnego zawilgocenie może szybko się rozprzestrzeniać na kilka metrów w górę ściany. Kałuże i błoto nie będą szpecić naszej posesji, a fundamenty oraz ściany domu nie będą narażone na zamakanie, jeśli zawczasu zaplanujemy i wykonamy odwodnienie.


 

Obliczenie ilości wód deszczowych:
Zgodnie z wzorem:

Q=F*I*Ψ dm3/s

F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia np. powierzchnia dachu, terenów utwardzonych / ha /, w przypadku przyjęcia do obliczeń powierzchni w m2 powierzchnię wskazaną do odwodnienia  należy podzielić przez 10 000. 

I – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s*ha
Natężenie deszczu powinno być przyjmowane stosownie do miejscowych warunków i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
Do obliczeń należy przyjąć: I = 150 l/s/ha

Ψ –współczynnik spływu powierzchniowego w zależności od rodzaju powierzchni odwadnianej należy przyjąć:
Dla dachów o nachyleniu powyżej 15°  Ψ=1,0
Dla dachów o nachyleniu poniżej 15° Ψ=0,8
Dachy żwirowe Ψ=0,5
Ogrody dachowe Ψ=0,3
Rampy i myjnie samochodowe Ψ=1,0
Płyty z zalewanymi spoinami, pokryte papą lub betonem Ψ=0,9
Chodniki niepokryte płytami, podwórza i aleje Ψ=0,5
Place do gier i place sportowe Ψ=0,25
Ogrody Ψ=0,10
Parki Ψ=0,05

Wybrane realizacje odwodnienia terenu utwardzonego

Drenaż tunelowy pod parkingiem 

 

 Odwonienie parkingu i systemu rynnowego wraz z utwardzeniem terenu